Quelques têtes pensantes... ou pas !!

 

mono einstein grille pt   mono kennedy grille pt   mono marilyn grille pt   mono obama grille pt

 

 

 Le fichier .pdf est par ici